Informator miechowski
inne:  Galeria Maopolski Szlak Boogrobcw Gazeta
Wtorek, 4 sierpnia
imieniny:
Dominika, Dominiki, Protazego
Powstaniec. Olej, ptno
Publikacje
Miechowskie Stowarzyszenie Silva Rerumby Wodzimierz Barczyski
17
Czonkostwo honorowe otrzymuje osoba fizyczna lub prawna, ktra wniosa znaczny wkad dla Stowarzyszenia. O czonkostwie honorowym decyduje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarzdu.

18
Czonek honorowy ma prawo:
 1. uczestniczy w zebraniach Stowarzyszenia z gosem doradczym;
 2. wypowiada si i zgasza wnioski zmierzajce do usprawnienia funkcjonowania Stowarzyszenia.

19
Czonkowie Stowarzyszenia maj obowizek:
 1. czynnego i aktywnego uczestnictwa w realizacji zada Stowarzyszenia;
 2. stosowania si do postanowie statutu i uchwa wadz Stowarzyszenia;
 3. godnego reprezentowania Stowarzyszenia na zewntrz;
 4. regularnego opacania skadek.

20
1.Czonkostwo ustaje na skutek:
 1. dobrowolnego wystpienia ze Stowarzyszenia;
 2. wykluczenia ze Stowarzyszenia z powodu naruszenia postanowie statutu albo naruszenia dobra Stowarzyszenia niegodnym zachowaniem;
 3. szkodliwego dziaania na rzecz Stowarzyszenia;
 4. nieopacenia zadeklarowanych skadek czonkowskich przez kolejne 6 miesicy;
 5. rozwizania Stowarzyszenia.

2.Czonkowi Stowarzyszenia przysuguje odwoanie od decyzji Zarzdu Stowarzyszenia w przedmiocie wykluczenia i skrelenia z listy czonkw. Odwoanie wnosi si do Zarzdu Stowarzyszenia w terminie 14 dni od dnia dorczenia decyzji o wykluczeniu i skreleniu z listy czonkw Stowarzyszenia.
3.Odwoanie czonka Stowarzyszenia, okrelone w ustpie powyszym, rozpatruje Walne Zgromadzenie na najbliszym posiedzeniu, podejmujc uchwa w trybie 24 niniejszego statutu.

ROZDZIA IV

WADZE I STRUKTURA STOWARZYSZENIA

21
Naczelnymi wadzami Stowarzyszenia s:
 1. Walne Zgromadzenie
 2. Zarzd Stowarzyszenia
 3. Komisja Rewizyjna
 4. Zesp Doradcw

22
Kadencja wadz trwa cztery lata.

23
Walne Zgromadzenie zwoywane jest przez Zarzd Stowarzyszenia raz na 4 lata bd w razie potrzeby. Ponadto Zarzd zobowizany jest na wniosek 1/3 czonkw Stowarzyszenia do zwoywania Walnego Zgromadzenia w terminie 21 dni od daty otrzymania wniosku.

24
Uchway Stowarzyszenia zapadaj na Walnym Zgromadzeniu przy obecnoci 50% plus 1 czonka uprawnionego do gosowania. Gosowanie jest jawne, jednake na danie co najmniej 1 osoby odbywa si ono w formie tajnej.

25
Czonkw Stowarzyszenia o terminie Walnego Zgromadzenia zawiadamia si na 14 dni przed Walnym Zgromadzeniem.

26
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia naley:
 1. uchwalanie programu dziaania Stowarzyszenia;
 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozda z dziaalnoci Zarzdu i Komisji Rewizyjnej oraz ocena dziaalnoci Stowarzyszenia;
 3. uchwalanie zmian statutu;
 4. wybr Zarzdu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej;
 5. ustalenie planu finansowego i dziaalnoci Zarzdu oraz zatwierdzanie sprawozda
 6. z ich wykonania;
 7. inicjowanie i prowadzenie prac wynikajcych z postanowie statutu;
 8. podejmowanie uchwa w sprawie rozwizania si Stowarzyszenia.
27
W skad Zarzdu Stowarzyszenia wchodzi:
 1. Przewodniczcy Zarzdu
 2. Zastpca Przewodniczcego
 3. Sekretarz
 4. 3 czonkw Zarzdu Stowarzyszenia
 5. Skarbnik

28
Do kompetencji Zarzdu Stowarzyszenia naley:
 1. kierowanie dziaalnoci Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami i uchwaami Walnego Zgromadzenia;
 2. uchwalanie okresowych planw dziaalnoci budetu;
 3. zarzdzanie majtkiem i funduszem Stowarzyszenia;
 4. uchwalanie wysokoci wynagrodze dla specjalistw, wychowawcw
 5. oraz personelu pomocniczego;
 6. powoywanie i odwoywanie kierownikw Poradni i Orodkw;
 7. przyjmowanie w poczet Stowarzyszenia czonkw zwyczajnych i wspierajcych;
 8. wykluczanie i skrelanie z listy czonkw.

29
Posiedzenia Zarzdu zwoywane s w zalenoci od potrzeb, nie rzadziej jednak ni raz na kwarta. Uchway Zarzdu zapadaj przy obecnoci 2/3 czonkw Zarzdu. Gosowanie jest jawne. Jednake na danie co najmniej 1 osoby gosowanie odbywa si w formie tajnej.

30
W razie wystpienia czonkw z Zarzdu Stowarzyszenia w trakcie kadencji wadz, Zarzdowi przysuguje prawo kooptacji, jednake liczba osb dokooptowanych nie moe przekracza poowy liczby skadu czonkw Zarzdu pochodzcych z wyboru.

31
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.

32
Do zakresu jej dziaania naley:
 1. kontrola caoksztatu dziaalnoci, a w szczeglnoci gospodarki finansowej;
 2. skadanie sprawozda na Walnym Zgromadzeniu wraz z ocen dziaalnoci Zarzdu i wnioskami dotyczcymi zarzdzania.

33
Komisja Rewizyjna skada si z trzech osb i wybiera spord siebie przewodniczcego i sekretarza. W razie ustpienia jednego z czonkw Komisji Rewizyjnej przysuguje prawo kooptacji.

34
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywaj si w zalenoci od potrzeb, nie rzadziej jednak ni 2 razy w roku. Uchway Komisji mog zapada przy obecnoci 2 czonkw Komisji Rewizyjnej.

35
Czonkowie Komisji Rewizyjnej maj prawo bra udzia w posiedzeniach Zarzdu Stowarzyszenia z gosem doradczym.

36
Czonkowie zasiadajcy w Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia musz speni warunki przewidujce, i czonkowie Komisji Rewizyjnej nie mog:
 1. by czonkami zarzdu ani pozostawa z nimi w stosunku pokrewiestwa, powinowactwa lub podlegoci z tytuu zatrudnienia,
 2. by skazani prawomocnym wyrokiem za przestpstwo z winy umylnej,
 3. otrzymywa z tytuu penienia funkcji w takim organie zwrotu uzasadnionych kosztw lub wynagrodzenia w wysokoci wyszej ni okrelone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osb kierujcych niektrymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535).
 4. Czonkw Komisji Rewizyjnej obejmuje zakaz:
  1. udzielania poyczek lub zabezpieczania zobowiza majtkiem Stowarzyszenia
  2. w stosunku do jej czonkw, czonkw organw lub pracownikw oraz osb,
  3. z ktrymi pracownicy pozostaj w zwizku maeskim albo w stosunku pokrewiestwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewiestwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo s zwizani z tytuu przysposobienia,
  4. opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi";
  5. przekazywania majtku Stowarzyszenia na rzecz jego czonkw, czonkw organw lub pracownikw oraz ich osb bliskich, na zasadach innych ni w stosunku do osb trzecich, w szczeglnoci jeeli przekazanie to nastpuje bezpatnie
  6. lub na preferencyjnych warunkach;
  7. wykorzystywania majtku Stowarzyszenia na rzecz czonkw, czonkw organw lub pracownikw oraz ich osb bliskich na zasadach innych ni w stosunku do osb trzecich, chyba e to wykorzystanie bezporednio wynika ze statutowego celu danej organizacji;
  8. zakupu na szczeglnych zasadach towarw lub usug od podmiotw, w ktrych uczestnicz czonkowie organizacji, czonkowie jej organw lub pracownicy
  9. oraz ich osoby bliskie.

ROZDZIA V

FUNDUSZ I MAJTEK STOWARZYSZENIA

37
Majtek Stowarzyszenia stanowi nieruchomoci, ruchomoci i fundusze.

38
Na fundusze Stowarzyszenia skadaj si:
 1. dotacje pastwowe,
 2. darowizny i zapisy,
 3. dobrowolne wpaty,
 4. skadki czonkowskie,
 5. dziaalno gospodarcza,
 6. dochody z ofiarnoci publicznej.

39
Zarzd Stowarzyszenia z pocztkiem roku kalendarzowego uchwala wysoko skadki czonkowskiej oraz termin jej wpaty, a nastpnie rozsya swoim czonkom deklaracje wpat.

40
Wszelkie umowy, zobowizania, penomocnictwa i inne akty prawne w imieniu Stowarzyszenia podpisuje przewodniczcy, a w razie jego nieobecnoci - wiceprzewodniczcy oraz w zakresie dziaalnoci gospodarczej skarbnik.

ROZDZIA VI

ZESPӣ DORADCW

41
W celu zwikszenia efektywnoci dziaa Stowarzyszenia, Zarzd na wniosek Walnego Zgromadzenia, moe powoa organ doradczy zwany dalej Zespoem Doradcw.

42
Czonkowie Zespou Doradcw s powoywani i odwoywani przez Zarzd Stowarzyszenia.

43
Zesp Doradcw pracuje na posiedzeniach, ktre odbywaj si nie rzadziej ni dwa razy w roku.

44
Zesp Doradcw wybiera na pierwszym swoim posiedzeniu Przewodniczcego, ktry kieruje pracami Zespou Doradcw.

45
Zebranie Zespou Doradcw zwouje Przewodniczcy Zespou. Przewodniczcy powiadamia czonkw Zespou Doradcw oraz Zarzd wraz z przekazaniem porzdku obrad co najmniej w terminie 14 dni przed dat zebrania Zespou Doradcw.

46
W posiedzeniach Zespou Doradcw uczestniczy co najmniej jeden przedstawiciel Zarzdu.

47
Zesp Doradcw jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i doradczych. Do kompetencji Zespou Doradcw naley:
 1. wystpowanie z wnioskami dotyczcymi dziaalnoci Stowarzyszenia;
 2. opiniowanie wieloletnich i rocznych programw dziaania Stowarzyszenia;
 3. wyraanie opinii w sprawach przedoonych przez Zarzd;
 4. rozpatrywanie rocznych sprawozda merytorycznych i finansowych z dziaalnoci Stowarzyszenia.

48
Kadencja powoanego Zespou Doradcw trwa do koca biecej kadencji Zarzdu Stowarzyszenia.

ROZDZIA VII

ZMIANY STATUTU I ROZWIZANIE STOWARZYSZENIA

49
1)Uchwa w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zgromadzenie wikszoci 2/3 gosw oglnej liczby uczestnikw przy obecnoci co najmniej poowy osb uprawnionych do gosowania;
2)W razie likwidacji Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie wyznacza komisj likwidacyjn spord czonkw Stowarzyszenia, w skadzie od 3 do 5 osb;
3)Majtek pozostay po likwidacji Stowarzyszenia przeznaczony zostanie na rzecz Urzdu Miasta iGminy w Miechowie.

ROZDZIA VIII

POSTANOWIENIA KOCOWE

50
W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem stosuje si przepisy oglnie obowizujce.

51
Przewodniczcy Zarzdu Stowarzyszenia, jego zastpca oraz osoby pisemnie przez nich upowanione, posiadaj prawo reprezentowania Stowarzyszenia na zewntrz.

52
Statut wchodzi w ycie z dniem rejestracji w Sdzie (waciwym co do miejsca siedziby Stowarzyszenia).
1 2
Temat oraz komentarz
Autor oraz opcje
more Dodaj komentarz
2000-2002© Copyright by Studio Reklamy s.c. » o serwisie | » o autorach | » licencja serwisu | » reklama u nas